شماره تماس پشتیبانی فنی :۰۲۱۶۶۰۶۲۸۵۸

آبونمان سالیانه تمامی دستگاه ها ۴۸۰۰۰ تومان می باشد

که با پرداخت آن شما به مدت یکسال می توانید از خدمات استفاده کنید

ورود به سیستم کنترل و ردیابی

ورود به پنل ردیابی دستگاه ۱۰۴

ورود به پنل ردیابی دستگاه های

C500,C400,OBD

ورود به پنل ردیابی دستگاه های

C15,C250,C350,C450,C550,C650,C750