شماره تماس پشتیبانی فنی :۰۲۱۶۶۰۶۲۸۵۸

                 ساعت پشتیبانی فقط  ۱۴ تا ۱۶ می باشد

آبونمان سالیانه تمامی دستگاه ها ۶۰۰۰۰ تومان می باشد

که با پرداخت آن شما به مدت یکسال می توانید از خدمات استفاده کنید

شماره کارت برای واریز:

۶۲۱۹۸۶۱۰۳۴۹۹۷۱۷۰          وشکا نیکنام

ورود به سیستم کنترل و ردیابی

ورود به پنل ردیابی دستگاه ۱۰۴

ورود به پنل ردیابی دستگاه های

C500,C400,OBD

ورود به پنل ردیابی دستگاه های Radyabto

C15,C250,C350,C450,C550,C650,C750