به بیشتر گیرنده ها نیز می توان آنتن خارجی نیز وصل کرد