سه خط مبناء وجود دارد که در اندازه گیریها بکار میرود که عبارت است:شمال حقیقی،شمال مغناطیسی و شمال شبکه