۱-گیرنده های نظامی
دقت تا ۱ متر دارد.
در دسترس افراد غیر نظامی نیست
۲-گیرنده های شخصی
دقت افقی بین ۱۵ متر تا ۱۰۰ متر متفاوت
دقت عمودی ارتفاع بین ۱۰۰ متر و ۱۵۶ متر متفاوت است