سیستم تعیین موقعیت جهانی gps در حال حاضر با ۲۴ ماهواره فعال در شش مدار با زاویه میل ۵۵ درجه نسبت به استوا به فعالیت خود ادامه می دهد