این سیستم که بنام سیستم جهانی شبکه نظامی معروف می باشد از سیستم utm تبعیت می کند