۱-وزن
۲-ارتفاع
۳-دقت
۴-شبکه مبنای نقشه
۵-مختصات نقاط
۶-دسترسی سریع و آسان به مختصات نقاط
۷-مسیرها
۸-قابلیت نمایش وضعیت ناوبری
۹-فرمت های داده ها
۱۰حالت صرفه جویی در باطری
۱۱-تعغیرات درجه حرارت
۱۲-وسائل نصب گیرنده
۱۳-نیروی برق خارجی