قابلیت ذخیره ۵۰۰ نقطه همراه با اسم و سمبلهای گرافیکی آنان