عبارت فوق سر نام کلمه های wide area augmentataion system می باشد که به منظور کمک به تحصیح در سیگنال GPS می باشد